Обучения по Здраве и безопасност при работата в Холсим
През 2017 г. продължи практиката да се провеждат обучения по Здраве и безопасност при работата „Холсим Кариерни материали“ АД. Обученията по основните елементи на безопасност (FPEs) се провеждат чрез подхода „Обучение на обучаващи“. Представители от отдел ЗБР са предварително обучени за
„Здраве и безопасност“ в Елаците Мед
В „Елаците-Мед“ АД е внедрена и действа процедура за „Здраве и безопасност“, която е задължение и отговорност на всички работници и служители, извършващи дейности на територията на дружеството. Чрез инструктаж и/или обучение работниците се запознават с изискванията за безопасност, начините за недопускане на трудови злополуки
Програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа в Асарел
По ежегодно разработваната приоритетна фирмена „Програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа“ през 2017 г. „Асарел-Медет” АД инвестира средства в общ размер на 2 635 000 лв. И през 2017 г. продължи реализацията на ежегодните мероприятия и мерки за подобряване на здравето
В Imerys здравето и безопасността са приоритет номер едно
„Имерис Минералс България“ АД е дружество с дългогодишни традиции в добива и преработката на нерудни полезни изкопаеми. Като лидер в тази дейност, компанията е сертифицирана и осъществява дейността си в съответствие с внедрената Интегрирана система за управление на качеството,