Национална стратегия за развитие на минната индустрия

 

Закони

Закон за подземните богатства

Закон за устройство на територията

Закон за опазване на околната среда

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Закон за биологичното разнообразие

 

Наредби

Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите терени и условията и редът за тяхното съгласуване

Наредба за националния геоложки фонд

Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци

Наредба за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето на работещите в мините

 

Отраслови споразумения

Отраслов колективен трудов договор 2023

Отраслов колективен трудов договор 2021

Отраслов колективен трудов договор 2019

Отраслов колективен трудов договор 2017

Споразумение за нивата на минималните осигурителни доходи за минно-добивната промишленост 2016 г.

Отраслов колективен трудов договор 2015

Отраслов колективен трудов договор 2013

Отраслов колективен трудов договор 2011

 

Други документи

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия

Ръководство на ЕК за съответствие на дейностите в минната индустрия за неенергийни цели с изискванията на Натура 2000