Министерство на енергетиката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на икономиката

Министерство на образованието и науката

Министерство на земеделието, храните и горите

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Изпълнителна агенция по горите

Изпълнителна агенция по околна среда

Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Геологически институт „Ст. Димитров“ – БАН

Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Българска стопанска камара

Българска асоциация на производителите на инертни материали

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН“

 

Европейска комисия – политика и стратегия за суровиние

Европейско партньорство за иновации в областта на минералните суровини EIT on Raw Materials

Европейска асоциация на минните индустрии (Euromines)

Европейска асоциация за въглища и лигнити (Euracoal)

Европейска конфедерация за минерални суровини (Eumicon)

Световен минен конгрес