Значение на минерално-суровинната индустрия

Минерално-суровинната индустрия – основа за всички останали индустрии: металургия, машиностроене, химическа промишленост, енергетика, стъкларска и порцеланова промишленост, строителство, електротехника, електроника, приборостроене, и много други.

  • ¾ от предметите, които ни заобикалят са произведени от добитите суровини
  • ¼ от тях са произведени с инструменти, изработени от такива суровини
  • 40% от елекроенергията в страната се добива на база минерални суровини – твърди горива

Минерално-суровинната индустрия е сектор със стратегическо значение за българската икономика и е един най-добре развиващите се през последните години. България е сред държавите в Европейския съюз с дългогодишни традиции и опит в развитието на добивния отрасъл.

Минната индустрия в Република България е структуроопределящ отрасъл и един от основните двигатели на икономическото развитие чрез повишаване на потреблението на суровини от вътрешния пазар и производство на крайни продукти с висока добавена стойност. Минната индустрия се развива чрез ефективно, комплексно и дългосрочно оползотворяване на подземните богатства в съответствие с изискванията за устойчиво развитие, обхващащо трите основни аспекта: икономически, екологичен – зелена минна индустрия, социален – корпоративна социална отговорност.

  • 18 414 средна годишна работна заплата
  • 2,5 пъти по-висока производителност на труда от средната за индустриалния сектор
  • 120 000 заети в свързани дейности
  • 47 хил. лв. добавена стойност на един зает
  • 109 000 свързани предприятия