Обучения по Здраве и безопасност при работата в Холсим

През 2017 г. продължи практиката да се провеждат обучения по Здраве и безопасност при работата „Холсим Кариерни материали“ АД. Обученията по основните елементи на безопасност (FPEs) се провеждат чрез подхода „Обучение на обучаващи“. Представители от отдел ЗБР са предварително обучени за Виж цялата публикация!

„Здраве и безопасност“ в Елаците Мед

В „Елаците-Мед“ АД е внедрена и действа процедура за „Здраве и безопасност“, която е задължение и отговорност на всички работници и служители, извършващи дейности на територията на дружеството. Чрез инструктаж и/или обучение работниците се запознават с изискванията за безопасност, начините за недопускане на трудови злополуки Виж цялата публикация!

Програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа в Асарел

По ежегодно разработваната приоритетна фирмена „Програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа“ през 2017 г. „Асарел-Медет” АД инвестира средства в общ размер на 2 635 000 лв.

И през 2017 г. продължи реализацията на ежегодните мероприятия и мерки за подобряване на здравето Виж цялата публикация!

В Imerys здравето и безопасността са приоритет номер едно

„Имерис Минералс България“ АД е дружество с дългогодишни традиции в добива и преработката на нерудни полезни изкопаеми. Като лидер в тази дейност, компанията е сертифицирана и осъществява дейността си в съответствие с внедрената Интегрирана система за управление на качеството, Виж цялата публикация!