България е в Топ-5 от страните в ЕС по дял на добавената стойност на добивната индустрия

Днес, 17.03.2017 г. бе представен доклад с Анализ на социално-икономическото въздействие на българската минерално-суровинна индустрия върху националната икономика. В него се оценяват и ползите, които добивният бранш носи на своите заинтересовани страни през макроикономически индикатори. В доклада се съдържат шест примера на сравнение на икономическите показалите на минни региони (безработица, заетост, икономическа интензивност, демография) със същите показатели на областта, в която се намира минната община и с референтна община без добивна дейност.

Основното заключение от доклада е, че българската минерално-суровинна индустрия носи редица ползи за своите заинтересовани страни – държава, местни общности, работещи, клиенти и доставчици. Оценката е изготвена от “Индъстри Уоч“ в периода между ноември 2016 и март 2017 г.  по поръчка на Българска минно-геоложка камара. Данните са за 2015 и 2016 г. и са с източници Евростат, Министерство на енергетиката, Националния осигурителен институт, БМГК и данни на компании-членове на Камарата.

Значимата добавена стойност както пряко от дейността на бранша, така и от косвените ефекти върху свързаните отрасли, се открива както за националната икономика, така и за социално-икономическото развитие на минните региони. Друг извод от доклада е, че България е сред водещите европейски държави по дял на добавената стойност към националната икономика, благодарение на своите разработени подземни богатства. Българската добивна индустрия е сред най-големите работодатели както на национално ниво, така и в европейски контекст. Нейната продуктивност е в пъти по-голяма от тези на други отрасли на икономиката ни, като тя е от основен фактор, който формира експорта на нашата страна.

Пълния доклад може да се изтеглите от този линк.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.