Дуалното обучение в Каолин – социално партньорство и нещо повече….

Започнал през 2016 година, проектът за дуално обучение на Каолин ЕАД надхвърли рамките на политиката по човешки ресурси и се превърна в лост от първи род за създаване на устойчивост и за подпомагане на регионалното развитие.
Оказа се, че тази форма на обучение има потенциал да промени коренно отношението на младите хора към професионалното обучение. За тях това е шанс да придобият умения, да установят контакт с бъдещите си работодатели и да влязат в живота с летящ старт. Дуалното обучение гарантира задържането на повече ученици в училище, дава надежда на родителите и перспективи и ново самочувствие у самите деца.
В краткосрочен план, задържането на децата в училище е един от измерителите за успеха на този проект.
Изграждането на Център за Дуално обучение Каолин – гр. Ветово беше приоритетна задача, с оглед посрещане на предизвикателствата на бъдещото развитие на компанията. Планираната модернизация, изграждане на нови, технологично съвременни мощности и оборудване поставят нови изисквания пред работещите във фабриките на компанията. Изместването на ръчния труд от автоматизираните системи и наличието на съвременно оборудване изисква нови компетентности от служителите. Каолин ЕАД не може да си позволи да очаква промени само от образователната система и реши да инвестира директно в учениците и в съвременни форми на обучение.
Първият прием на ученици по дуална система на обучение е осъществен през м. септември на учебната 2016/ 2017 година – 13 ученици по специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“. С цел осигуряване на високо професионално ниво на преподаване, са привлечени четирима преподаватели с дългогодишен опит в Каолин ЕАД. През 2017 г. към системата за дуално обучение се присъединяват още 26 деца, разпределени в две паралелки: „Обогатяване на полезни изкопаеми“ и „Химик-оператор“. Така „децата на Каолин“ стават общо 39, а преподавателите вече са 9. За учебната 2018/2019 година предстои акредитация на трета професионална паралелка по специалност „Електрообзавеждане на производството“, а очакваният прием на деца в нея е над 20.
Инвестицията в материална база е значителна част от разглеждания проект. С решение на Управителния съвет, за целта са утвърдени 454 хил. евро за реконструкция и модернизация. С тези средства са преустроени бивши съблекални, бани и неизползвани административни помещения. В периода януари – август 2017 г. са ремонтирани над 2000 м2 учебни зали и работилници, наред с битови помещения, прилежащи площи и тротоари. Днес Центърът за дуално обучение на Каолин в гр. Ветово разполага с механо-шлосерска работилница и зала, оборудвана с дигитални стругове и фрези, други металообработващи машини, 4 учебни (класни) стаи и компютърна зала с 13 съвременни машини с инсталиран софтуер. Предстои оборудване на залата за практическо обучение по електротехника и на учебната лаборатория по химия.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.