Как Дънди Прешъс увеличи производството и намали въздействието върху околната среда

За минното дело няма спор, че е една от първите човешки дейности. Сигурно това е причината да забравяме, че тази дейност търпи много сериозно развитие не само в технологично отношение, но и като ангажимент и отговорност към обществото и околната среда. И това важи както в световен мащаб, така и в локален аспект.

Макар често недооценени, инвестициите в разширяване и оптимизиране на производството имат непосредствен положителен ефект върху здравето и безопасността на заетите в рудодобива и преработката на полезни изкопаеми, на общностите в близост до предприятията и върху компонентите на околната среда. Безспорен пример в това отношение е дейността на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД.

След 2003 г. компанията поетапно разшири и оптимизира производството като инвестира над 100 милиона лева в проекти за модернизация и специфични дейности по опазване на околната среда. Започвайки през 2004 г. от 500 000 тона добита руда, през 2016 г. дружеството достигна годишен добив и преработка от 2,2 милиона тона руда. Едновременно с повишаването на добива обаче специфичното потребление на вода, цимент, дизелово гориво и електроенергия намаля значително.

След 2009 г. реализираните мащабни проекти, насочени към модернизация на инфраструктурата и съоръженията в подземния рудник и обогатителната фабрика, доведоха до постигане максимална ефективност в управлението на процесите в производството, подобряване параметрите на работната среда и ползи за околната среда.

Опазване на почвите

Почвите в района на Средногорието са един от компонентите на околната среда, които са подложени на въздействие от минна и металургична дейност вече над век. Целенасочено от 2004 г. насам „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД възстановява почви, засегнати от дейността на рудника, за да се осигури максимално възвръщане на терените към първоначалното им естествено състояние. С изпълнението на Програма за възстановяване и рекултивиране на терени, нарушени от минала минна дейност, вкл. възстановяване на пропаднали терени и такива с изоставени постройки и насипища от минни отпадъци, към края на 2017 г. са възстановени общо 22,3 хектара. Засадени са и се отглеждат над 160 000 дръвчета и храсти. Озеленените терени в рамките на Дружеството радват служителите и гостите на предприятието.

Облагородените площи в близост до ж.п. гара Златица допринасят за естетичния вид на окологаровото пространство; Създадени са зелена буферна зона край Чавдар и е залесен опожарен горски участък.

Освен за преодоляване на ефектите от добива в миналото, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД планира възстановяване на почвите и след края на добивната дейност в рудник „Челопеч“ – чрез реализиране на проект за възстановяване и използване на нарушени земи, върху които е разположено хвостохранилище „Челопеч“.

Намаляване на минните отпадъци

През 2005 г., прилаганата повече от 40 години в рудник „Челопеч“ система за добив с подетажно обрушаване беше заменена с камерна система с последващо запълнение на иззетите пространства. Този доказан, скъпоструващ метод запазва структурната стабилност на скалния масив и като оползотворява цялото количество стерилна скална маса за запълнение намалява относителния обем отпадък, постъпващ в хвостохранилището.  За периода от 2004 до 2017 г. е постигнато намаление на количеството депониран минен отпадък на тон добита руда с 43%.

Употребата на цимент като свързващ компонент за запълване

За запълване на иззетите пространства в рудника се използва най-вече отпадък от преработка (хвост) и стерилни скални маси. Циментът е добавка към хвоста, чиято основна цел е постигане на оптимална якост и осигуряване стабилността на вече запълненото пространство. Данните показват, че от 2009 до 2017 година количеството цимент в запълващата смес е намаляло с над 60 % на тон добита руда, което се дължи на подобряване на производствените процеси.

Камерната система за добив с последващо запълване на иззетите минни пространства е препоръчана като най-добра налична техника.

Опазване на климата

Следвайки политиката си за опазване на околната среда, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД отчита значението на опазването на климата и намаляването на емисиите от парникови газове. Използването на възобновяеми енергийни източници и подобряването на енергийната ефективност на сградите, наред с намалената употреба на цимент и дизелово гориво, доведоха до успех в  управлението на въглеродния отпечатък на дружеството. Поставената цел за 20% намаление на специфичното въздействие до 2020 година беше преизпълнена още през 2012 г. Беше постигнато намаление с 23 % в сравнение с базовата 2009 година.

Опазване на въздуха и намаляване на шума в околната среда

Удачна инвестиция в подобряване качеството на въздуха е извършената реконструкция на вентилационната система в рудник „Челопеч“ и подмяната на основен вентилатор при шахта Север. Метална преграда защитава прилежащите земи и атмосферния въздух от отработените газове. Инсталираният през 2014 г. шумозаглушител постигна намеление на шума на площадката на вентилатора с 30 dBA. Спирането на два цеха за трошене на повърхността намали шума в околната среда с 3 dBA, което подобри осезаемо работната среда за служителите.

През 2017 г. започна изграждане на зелен пояс от пауловния около производствената площадка, който по естествен начин допълва мерките за опазване на въздуха и намаляване на шума.

Опазване на водите

Водата е сред ресурсите, които се използват при добива и преработката на руда. Опазването на водите е сред ангажиментите на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД по околна среда. В рамките на изпълнени проекти за модернизация на хвостохранилище „Челопеч“ е постигнато 90% намаление на тон добита руда на заустваните води от хвостохранилището в околната среда.  Консумацията на свежа вода за производствени нужди е намалена със 74% при троен ръст на добива след реализираните инвестиции в подмяна на основно оборудване в обогатителната фабрика. През март 2018 г. в експлоатация е пусната пречиствателна станция за битово-фекални води.

 

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.