Проф. д-р Лъчезар Цоцорков: ЕМБФ 2016 е успех за минната индустрия!

Слово на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, Председател на Организационния комитет на Европейски минен бизнес форум при за закриване на събитието гр. София, 13.09.2016 г., Хотел Хилтън

 

Уважаеми госпожи и господа,

Скъпи колеги,

От името на организаторите искам да благодаря на всички, които взеха участие в подготовката и успешното провеждане на четвъртия Европейския минен бизнес форум`София`2016.

Със задоволство искам да съобщя, че в четирите панела на форума взеха участие над 230 участници от 20 европейски и други държави, в това число водещи професионалисти от бранша, представители  на европейски и държавни институции, областни управители и кметове, учени, инвеститори, представители на бизнес и неправителствени организации,  медии.

Редицата презентации, които бяха направени по основните теми на форума, бяха проследени с голям интерес от участниците и породиха възможности за обмяна на опит и дискусии по време на форума и в свободните разговори между отделните панели.

Намерението на организаторите е да се даде възможност на всички участници, които желаят, да получат електронни копия на презентациите, които ги интересуват. Същевременно ще очакваме да ни изпратите и своите мнения и препоръки за организацията, протичането и съдържанието на форума в бъдеще.

Обобщението на главните послания, изводи и идеи от форума ще бъде изготвено и изпратено от организаторите както до всички участници, така и до европейските и български институции и други заинтересовани от нашата дейност страни.

Още отсега обаче могат да се направят няколко обобщения, които – разбира се – не претендират за изчерпателност:

 1. Отбеляза се прогрес по отношение на разбирането в обществото за изключително важната роля и значение на минерално-суровинната индустрия, както за съвременния бит и съществуването на хората, така и за устойчивото развитие на нашата човешка цивилизация.
 2. Откроени бяха много неизползвани все още възможности и голям потенциал за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия на България и други европейски държави.
 3. Налице са многобройни примери и добри практики, че минерално-суровинната индустрия може да се развива здравословно-безопасно, екологосъобразно и в хармония с всички останали индустрии и социални дейности и да реализира чрез мащабни програми своята корпоративна-социална отговорност с дългосрочна добавена стойност.
 4. Минерално-суровинната индустрия и останалите индустрии могат и по-активно да си взаимодействат помежду си за повишаване ефективността на производството, рециклирането, намаляването на отпадъците и превръщането им в суровини.
 5. Необходимо е – на база динамиката на глобализацията и промените в световен мащаб и развитието на научно-техническите достижения – по-често да се актуализират националните и европейски стратегии и програми за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия с участието на всички заинтересовани страни.
 6. За устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия от решаващо значение са редица фактори, за които са необходими обединени усилия на национално и европейско ниво като:
 • Създаване на необходимите условия  и интензификация на научните и научно-приложните разработки на национално и европейско ниво, свързани с повишаване на ефективността в проучването, добива и обогатяването на минерални суровини, а именно:
 • повишаване производителността и енергийната и ресурсна ефективност, намаляване на загубите при добива и увеличаване извличането при обогатяването, дълбочинно и пълно оползотворяване на наличните полезни компоненти в добиваните суровини и превръщането им в пазарни продукти и други.
 • В тази връзка една голяма възможност е пълноценното използване на европейските програми и особено „Хоризонт 2020“, Плана „Юнкер“, Програма LifePlus (насочена към климата), инициативите на Европейския институт за иновации в суровинната индустрия и други.

Наред с това са необходими още:

 • Подобряване на нормативната уредба, свързана с устойчивото развитие на отрасъла и привличане на нужните инвестиции в него.
 • Система от мерки за насърчаване инвеститорите по веригата на добавената стойност от индустриите след добивната – по възможност в териториална близост до добиваните минерални суровини.
 • Адекватна изпреварваща комуникационна стратегия на ангажираните в отрасъла с всички заинтересовани от дейността му страни на основа открит, честен и системен диалог.

Уважаеми госпожи и господа,

И на финала, след този толкова ползотворен ден, искам да благодаря на екипа на Българска минно-геоложка камара, на нашите партньори от Министерството на енергетиката  и лично на министър Теменужка Петкова за нейния патронаж на Европейския минен бизнес форум `2016.

Благодаря и на колегите от Евромин, както и на останалите съорганизатори – научните, браншови и неправителствени организации.

Благодаря също на нашите спонсори, които подкрепиха събитието!

Благодаря на панелистите и модераторите, които споделиха пред нас знания и опит, за да обогатят нашите програми за действие и да добавят стойност за всеки един от участниците, гостите и медиите.

Благодаря на нашите медийни партньори, които популяризираха Европейския минен бизнес форум и така тяхната аудитория ще се докосне до тази наша специфична, но уникална като знание и постижения индустрия, с която всички трябва да се гордеем.

Благодаря на всички Вас за участието!

Желая ви много здраве и успешни нови проекти!

Очакваме Ви отново тук през месец май 2018 г.

Закривам 4-ото издание на Европейския минен бизнес форум.

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.