Проф. дтн инж. Николай Вълканов е новият председател на Управителния съвет на БМГК

Проф. дтн инж. Николай Вълканов бе избран за председател на Управителния съвет и на Българска минно-геоложка камара следгласуване на членовете на БМГК по време на редовното годишно Общо събрание на Камарата.

Проф. Вълканов поема поста от проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който бе 26 години начело на организацията от нейното създаване през 1991 г.

Новият председател

Проф. дтн инж. Николай Вълканов е български индустриалец, общественик и инвеститор. От 2013 г. той е професор от Международната научна академия (МАНЕБ), Санкт Петербург, Русия и е почетен професор на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, гр. София. То има магистърска степен по специалността „Минно маркшайдерство” на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, град София.

В началото на своята кариера, от 1986 г. до 1991 г.,  проф. Вълканов заема длъжността директор на Научно-изследователския технологичен институт по минно строителство. От 1991 г. професионалния му живот се свързва с „Минстрой Холдинг” АД, където понастоящем е Председател на Съвета на Директорите. От 2002 г. е Председател на Надзорния съвет на „Горубсо Златоград” АД, а от 2012 г. – Председател на Надзорния съвет и на „Горубсо Мадан” АД.

Николай Вълканов е носителят на приза „Мистър Икономика” за 2012 г.

Позиции в бизнес и обществени организации

 • Заместник-председател е на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара (2014-2017);
 • Заместник-председател е на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите в България
 • Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.
 • Председател е на Настоятелството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София.
 • Член е на Президиума на Световния минен конгрес.
 • Член е на Президиума на Международната маркшайдерска организация.
 • Председател е на Български маркшайдерски съюз.

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е първият почетен председател на Българската минно-геоложка камара

На провелото днес Общо събрание на БМГК проф. д-р Лъчезар Цоцорков бе избран за почетен председател на Българска минно-геоложка камара, след като изтече втория му управленски мандат начело на браншовата организация. По негово предложение  още  през 2011 г. бе променен уставът на Минната камара и оттогава председателят на Управителният съвет може да бъде избиран само до два последователни 3-годишни мандата.

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД ръководеше Камарата още от  основаването й през 1991 г. Тогава той беше един от инициаторите за създаването й.

В своето слово пред минната общност на България проф. Цоцорков благодари на всички, с които през изминалите над 26 години са работили заедно за изграждането на БМГК като авторитетна браншова организация със сериозен принос за подобряване условията за бизнес в минерално-суровинната индустрия и социално-икономическото развитие на страната.

Той изложи своите послания и виждания за бъдещето на организацията и заяви, че ще продължи да бъде съпричастен към реализацията на нейните цели и проекти. Като почетен председател на браншовата организация, той ще може да участва в работата на Управителния съвет и ще има право на съвещателен глас.

Общо събрание – обзор

По време на събитието бяха приети Отчета на Управителния съвет за мандат 2014-2016 г., Отчета на Контролния съвет, промени в Устава на БМГК, както и актуализираните Насоки за управление и дейности на Камарата.

Събитието се състоя в Бизнес-център „Земята и хората“, гр. София, зала „Тракия“.

В Управителния съвет с мандат 2017-2019 г. влизат компаниите:

 • „Асарел – Медет” АД, с ръководител инж. Делчо Николов – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
 • “Мини Марица-изток” ЕАД, с ръководител инж. Андон Андонов – представител на подотрасъл „Въгледобив“;
 • „Евротест Контрол” ЕАД, с ръководител Сашка Кожухарова – представител на подотрасли „Геология“;
 • “Ватия” АД, с ръководител Люба Кожухарова – представител на подотрасъл „Индустриални минерали“;
 • „Златна Панега Цимент“, с ръководител Александър Чакмаков – представител на подотрасъл „Инертни и строителни материали“;
 • „Марин Батуров“ ЕООД,с ръководител Ирина Георгиева – представител на подотрасъл „Скално-облицовъчни материали“
 • „Геотехмин” ООД, с ръководител проф. д-р Цоло Вутов – представител на „Логистични дейности“;
 • „Каолин“ ЕАД, с ръководител Радомир Чолаков
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с ръководител д-р инж. Илия Гърков
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, с ректор проф. д-р Любен Тотев;
 • „Минпроект“ ЕАД, с ръководител Стойо Боснев;
 • „Огняново-К“ АД, с ръководител Николай Колев;
 • Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) – по право.
 • Изпълнителният директор на БМГК е член на УС – по право.

За членове на Контролния съвет на БМГК бяха избрани:

 • Д-р Розалина Козлева, управител на „Инфрапроект Консулт“ ЕООД;
 • Инж. Никола Вардев, управител, „БН-Консулт Инжениринг ООД“
 • Инж. Данчо Тодоров, управител, „Нипроруда“ АД

Промените в Устава на БМГК, направени в Управителния съвет на Камарата, които бяха приети, са в посока възприемане и прилагане на добри етични практики от други водещи бизнес-организации. Основните мотиви към приетите вече предложения са запазване и надграждане на постигнатото високо ниво на експертиза и авторитет на Камарата.

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.