Асарел-Медет АД продължава успешно да реализира нови екологични проекти

„Асарел-Медет“ АД продължава успешно да реализира нови екологични проекти по разработена годишна програма, което потвърждава ясно изразената позиция на компанията за непрекъснато развитие и стремеж за повишаване на екологичната сигурност, което безспорно е предпоставка за устойчивото развитие.
През 2017 г. изпълнените по Програмата за екология дейности са на обща стойност 5,338 млн. лв., в т.ч. и реализирани мероприятия от Програмата за опазване и възстановяване на околната среда.
Някои от дейностите по опазване на почвите, рекултивация и управление на отпадъци, които са на обща стойност 1,514 млн. лв., включват:

• Цялостна техническа и биологична рекултивация на Окисно насипище с включени укрепителни мероприятия, реконструкция и преоразмеряване на отводнителните съоръжения;
• Извършване на поетапен четирикратен мониторинг с цел установяване на съответствието на минни отпадъци от съоръженията за съхранение на минни отпадъци – Западно и Окисно насипища и хвостохранилище „Люляковица“;
• Извършен добив на почвен материал в района на Западно насипище и Люляковица, като той се съхранява на регламентирани депа и се използва при рекултивационните дейности на фирмата;
• Техническа и биологическа рекултивация на нарушени терени в района на промишлената площадка. Проектът включва рекултивация на всички терени, които в резултат на строителство и съпътстващи дейности са били нарушени;
Мероприятията и реализираните проекти през 2017 г. по опазване на водите, въздуха, както и мониторингът на компонентите и факторите на околната среда, са на обща стойност 3,616 млн. лв. и същите обхващат:

• Поддържането на хидротехническите съоръжения около Източно насипище и река Мареш, Окисно насипище, река Асарелска и река Панова;
• Изпълнението на задачата за „Ремонт на Пречиствателна станция за руднични води, технологично обновление в Цех „Пречиствателни станции“;
• Проектирането и изграждане на хидротехнически съоръжения на промишлената площадка;
• Организиране на мониторинг на територията на Комплексния екологичен полигон.
Заплатени са всички нормативно изискуеми такси по издадени разрешителни на обща стойност 108 хил. лв.
През 2017 г. обхватът на дейностите, свързани с организирането на Комплексния екологичен полигон, беше разширен с включване на мащабни изследвания по обследване на речните наноси, свързани с изготвянето на Програма за възстановяване на речните наноси по поречията в района и модерна географско-информационна система за интерпретация на резултатите. Също така успешно се изпълнява и текущият мониторинг на компонентите на околната среда, свързан с изискванията на Комплексно разрешително издадено на дружеството за дейността на „Инсталация за екстракция и електролиза на мед“.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.