Асарел-Медет инвестира над 10 млн. лв. в иновативен проект за рекултивация на Окисно насипище

„Асарел-Медет“ АД инвестира над 80 милиона лева за последните 15 години в екологични проекти. Сред тях се откроява иновацията за техническа и биологична рекултивация на минно съоръжение в процес на експлоатация – Окисно насипище. На насипището се депонират окисни медни руди с цел извличане на мед чрез микробиологично излужване. Иновативният процес обхваща югоизточната част на минното депо, като уникалното е, че той се осъществява на все още действащо съоръжение за минни отпадъци. Проектът е на стойност над 10 милиона лева и се реализира за първи път в света.


Рекултивацията се реализира на няколко етапа. Първият от тях е подравняване и преоткосиране на терена. Върху подготвените площи е положен пласт от трошен камък и чакъл. Върху площите, определени за рекултивация, е разстлано ръчно специално геотекстилно покритие. Краят на всяка ивица от него влиза в отводнителното съоръжение. Върху основата е положен следващ пласт от почвен материал с дебелина 25 сантиметра. Този пласт е покрит със специална геомрежа и материали, произведени и доставени от водещи европейски компании, които създават стабилност и спират ерозионните процеси. С това на практика завършва етапът на техническата рекултивация, след което теренът се подготвя за биологична рекултивация, при която се извършва затревяване на терените със специални тревни смески, близки по характеристики до естествено разпространените тревни местообитания в района. Един декар от рекултивираните площи на депото през 2015 г. беше засаден експериментално с лавандула, като през 2017 год. беше произведено и първото масло от добитите над 110 килограма лавандулов цвят. Реалният добив от лавандуловите насаждения ще се установи след поне четири години, колкото време е нужно, за да се развият растенията.


След като бе възстановена ландшафтната инфраструктура, депото представлява привлекателна зелена площ. Рекултивацията води до ограничаване на ерозионните процеси.
Изградена е дренажна система за улавяне и отвеждане на водите, които да се насочват към технологичния процес за производство на катодна мед или към пречиствателните съоръжения на дружеството. Така от масива с рекултивирани терени продължава извличането на мед, посредством модерна и екологична хидрометалургична инсталация.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.