Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази

В „Горубсо Златоград“ АД е внедрена иновативна технология за  максимално разкриване на рудните минерални фази при зърнометричната подготовка на оловно-цинковите руди и производство на оловни и цинкови концентрати.

Иновативният процес е защитен с полезен модел и се реализира с двустадиална схема на трошене в отворен цикъл, включваща челюстна трошачка, двудекова пресевна машина, тип „банан“, конусна трошачка и спомагателни съоръжения.

 

Новата технология гарантира максимално разкриване на рудните минерални фази чрез постигане на 100% фракция под 16 mm, 80% от която под 12,5 mm при процеса трошене и ефективно осъществяване на процесите по зърнометрична подготовка.

Реализираният иновативен процес позволи намаляване на производствените разходи – намаление на консумираната ел.енергия при рудоподготовката с 22 %, намаление на разходите на смилаща среда/стоманени топки/ и мелнични облицовки.

Максималното разкриване на рудните минерални фази при зърнометричната подготовка на суровината доведе до подобряване на технологичните показатели, производство на висококачествени концентрати с повишено съдържание на цветни метали и редуциране на тежките метали в крайния отпадък.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.