В Imerys здравето и безопасността са приоритет номер едно

„Имерис Минералс България“ АД е дружество с дългогодишни традиции в добива и преработката на нерудни полезни изкопаеми. Като лидер в тази дейност, компанията е сертифицирана и осъществява дейността си в съответствие с внедрената Интегрирана система за управление на качеството, опазването на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съобразно международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.
Интегрираната система обхваща целия работен процес и позволява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд да се открояват във всяка една дейност и по всяко време. Инструкциите и Правилата за безопасна работа са приложения към съответните процедури и работните инструкции от Интегрираната система. Така те подлежат на непрекъснат контрол, периодичен одит и текуща оценка на възможностите за подобрения.


Осигуряването на здравето и безопасността на работещите е задача, която стои постоянно на вниманието на висшия мениджмънт и на специализирания отдел по БЗР, като ангажиментите на служителите в дружеството надхвърлят спазването на правилата и процедурите. Всеки е лично отговорен проактивно да идентифицира и докладва за небезопасни условия, да гарантира предприемането на коригиращи действия преди възникването на нараняване. Работещите сами разработват идеи за подобряване на безопасността и играят активна роля в тяхното внедряване.
В „Имерис Минералс България“ АД системно и последователно се изучават и внедряват добри практики по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, възприети и прилагани на корпоративно ниво в цялата международна група на Имерис. Такива са: Serous 7 (седемте дейности и операции, оценени като най-рискови), Take 5 (петте стъпки за безопасност, които се внедряват на всяко работно място), общофирмен Комитет по условия на труд, мениджърски визити по безопасност, безопасен барометър и визити по безопасност, Международен Ден на безопасността, Здравна кампания за отказ от тютюнопушене и др.


Представителите на старшото ръководство гарантират, че никакви бизнес решения не се взимат за сметка на здравето и безопасността. Те дават личен пример, удостоверяват внедряването на системите на Imerys, като провеждат редовни обсъждания със служителите по време на посещенията на обектите и осигуряват необходимите ресурси.
Акцент: През 2018 г. „Имерис Минералс България“ АД достигна 1 000 000 часове без инциденти.
Гордост за дружеството в България е, че повече от 20 години няма допуснати смъртни и инвалидни трудови злополуки, а в последната година и половина няма регистрирани инциденти с наранявания.

В ежегодните инвестиционни програми на „Имерис Минералс България“ АД 70% от инвестициите са заложени за изпълнението на програми по трайно подобряване на безопасността и здравето, като за последните 5 години за тази цел са вложени над 150 хил. лв. Извън тези инвестиции ежегодно се осигуряват необходимите средства за висококачествени работни облекла и лични предпазни средства, за безплатна предпазна храна, профилактични медицински прегледи и поддържане на аптечки, пожарна безопасност, застраховки на персонала и други дейности.
Акцент: Общо обещание по безопасност, декларирано от ръководството: „Никога да не пренебрегвам моята и на колегите ми безопасност в името на производството, качеството, по-ниските разходи!“
И занапред „Имерис Минералс България“ АД ще продължи да изучава и прилага нови практики за осигуряване на най-висок стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. Ръководството на компанията все така активно, системно и последователно ще работи за тази кауза, като ще разчита на конструктивното сътрудничество на всички работници и служители.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.