Грижа за околната среда и стабилитета на хвостохранилище „Бенковски-2“

Контролът на нивото на филтрационните води е особено важен за устойчивостта на хвостохранилищата. В „Бенковски-2“ това се постига чрез използването на изградена пиезометрична система за мониторинг в реално време и контрол на депресионната крива на филтрационния поток през тялото на хвостовата стена, нейното постоянно подобрение, както и анализ на потока от данни. Системата е автоматична и е калибрирана да обявява аларми с различна степен, във всеки един мониторингов сондаж, в случай че се достигне до предварително зададени водни нива. Във връзка с възможните аларми могат да се предприемат съответни мерки, за да се понижи нивото на депресионната крива до безопасни граници. Това осигурява устойчивостта на съоръжението, като същевременно гарантира проектните обеми за депониране на хвостов материал.
Елаците-Мед непрекъснато прилага редица съвременни технически решения за предотвратяване на замърсяването и опазването на околната среда в района на хвостохранилище „Бенковски-2“. През 2017 г. бе извършен полеви опит за определяне ефективността на използването на специализирана машина MudMaster за уплътняване и обезводняване на депонирания хвост в утаечното езеро на хвостохранилище „Бенковски-2“. Машината Mudmaster извършва активно обработване на депониран хвост, което включва механично разрохкване на определен пласт с цел дрениране на излишна вода от него. Постигнатите резултати след обработката с машината показаха, че обемната плътност на депонирания хвост се повишава много бързо, което при нормални условия се получава след двугодишен период на естествена консолидация. Това води до повишаване на якостни показатели на хвоста, и влияе положително върху устойчивостта на хвостовата стена на „Бенковски-2“. Въз основа на постигнатите резултати бе решено въвеждане на технологията за обезводняване и уплътняване на хвоста в технологичния процес на хвостохранилище „Бенковски-2“.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.