„Здраве и безопасност“ в Елаците Мед

В „Елаците-Мед“ АД е внедрена и действа процедура за „Здраве и безопасност“, която е задължение и отговорност на всички работници и служители, извършващи дейности на територията на дружеството. Чрез инструктаж и/или обучение работниците се запознават с изискванията за безопасност, начините за недопускане на трудови злополуки и свеждане до минимум на риска от професионални заболявания при работа с машини и съоръжения, и в работна среда. Дружеството е сертифицирано по стандартите за екология и безопасност ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

Основен елемент от политиката на дружеството е използването на съвременно оборудване, внедряване на нови технологии, обучение на персонала и строго спазване на технологичните изисквания и инструкции за безопасност.

Дружеството осигурява на работниците и служителите необходимите ЛПС, работно облекло и безплатна храна. Определянето на видовете ЛПС, работно облекло и безплатна храна се основа на извършената професионална оценката на риска. Длъжностни лица по ЗБУТ извършват контрол, и при необходимост санкционират нарушителите при не използването им.

Прилагат се съвременни средствата за колективна защита, като вентилационни и обезпрашителни инсталации, звукоизолирани помещения, предпазни прегради, съоръжения и др. Назначени са лица отговарящи за съоръженията с повишена опасност, които са включени като инспектори в акредитиран орган за контрол по БДС EN ISO/IEC17020:2012, съгласно нормативните изискванията  за този тип съоръжения.

За гарантирането на безопасността на работниците и служителите на територията на „Елаците-Мед“ непрекъснато се извършва идентификация и оценка на риска на работните места. Целта е рисковете да бъдат контролирани и минимизирани.  При определянето на рисковете се отчита технологията на производството, работните процеси, използваната техника, оборудване, помещения, използваните материали, инструкциите за работа, влиянието на външни лица, имащи достъп до работното място, възможни анормални и извънредни рискови ситуации. Всяка машина, инструмент, приспособление и др. се оценява за рисковете, които може да предизвика или да му повлияят. Всяка машина има техническо досие за обслужване.

Идентифицирането на опасностите се извършва чрез непосредствено наблюдение и контрол на работните процеси. Извършва се непрекъснат контрол на факторите на работната среда, като осветление, шум, микроклимат, химически агенти, вибрации, физическо натоварване, електромагнитни полета, електро-безопасност, вентилационни инсталации и др.

Целта на процедурата за „Здраве и безопасност“ е непрекъснато подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, като това се постига с прилагане на добри практики, контрол на факторите на работната среда и производствения процес, оценка на риска, правилното използване на ЛПС, анализ и подобрения за недопускане на трудови злополуки и професионални заболявания.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.