Летни стажове в Елаците-Мед – грижа за младите хора

С грижа за добрата професионална реализация на младите хора през 2018 г. „Елаците-Мед“ АД стартира за осми пореден път Стажантска програма за специалисти без стаж по специалността или студенти, обучаващи се в последните курсове на технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната. Тя дава възможност на младежите да придобият опит в реална работна среда. Стажът е платен и се провежда в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, и в Обогатителен комплекс, с. Мирково.

Лятната Стажантската програма – 2018 започна на 2 юли и ще продължи до края на септември. Тази година в дружеството се обучават 19 стажанта, 6 от които стажуват в Рудодобивен комплекс в участъците „Добивен“ и „Пробивно-взривни работи“, в цеховете „Рудник“, „Корпус едро трошене“ и в отдел „Геоложки“. В Обогатителен комплекс придобиват опит 13 стажанта в цеховете „Мелнично-флотационен“, „Средно и ситно трошене“, „Водно и хвостово стопанство“, в Химическа лаборатория, в дирекциите „Търговия“, „Административни и социални дейности“ и „Човешки ресурси“, както и в Комплекс „20-ти април“, гр. Копривщица.
Летният стаж е част от програмата за корпоративна социална отговорност на Елаците-Мед и е важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството. Досега в стажантските програми са получили опит повече от 200 студенти от различни специалности, като 33-ма от тях вече се присъединиха към екипа на Елаците-Мед.


През 2018 г. Елаците-Мед е и партньор в рамките на Практикантска програма по проект BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). Четирима ученици от ХII клас от специалностите „Електротехника и енергетика“ и „Автоматизация на непрекъснати производства“ на Професионална Гимназия по механоелектротехника, гр. Пирдоп, са на практическото обучение в цехове „Мелнично флотационен“ и „Средно и ситно трошене“ към Обогатителния комплекс в с. Мирково. Учениците се обучават по 240 астрономически часа, под ръководството на наставници и при спазване на всички нормативни изисквания по ЗБУТ. Училището-партньор осигурява наблюдаващ учител, който провежда практическото обучение на учениците в реални работни условия в компанията.
„Елаците-Мед“ АД провежда „Ученически практики“ за трети път. Трима от предишните практиканти вече са служители на дружеството.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.