Обучение и подготовка на кадри в Холсим

Цялостната организация на обученията в „Холсим Кариерни материали“ има за цел да осигури и поддържа общото професионално и квалификационно равнище на персонала, като обученията са предназначени за всички категории служители, работещи в дружеството. Организираните от фирмата обучения, се провеждат под различни форми; по индивидуален, групов или комбиниран метод (в зависимост от метода на обучаване); в или извън нея; от специалисти от Дружеството и/или от външни организации и фирми, които извършват обучението.
Планиране и иницииране на обученията се извършва, след проучване и прогнозиране на потребностите от обучение от ръководителите на структурните звена съвместно с отдел „Човешки ресурси“. Предварително се изготвят годишен план за обучения и бюджет за разходите, свързани с тях, който се одобрява от изпълнителен директор.


Дружеството е сертифицирано по ИСО 9001:2015 и обученията се планират, организират и провеждат в съответствие с правилата на СУК. Обученията през 2017 година, са проведени съобразно политиката на фирмата, в областта на обучението и развитието на човешките ресурси. В съответствие с графика за обучение за 2017 г., бяха организирани и проведени всички професионални обучения, които са задължителни според българското законодателство, обучения по международните стандарти на ИСО, езикови обучения, обучения по специализирани софтуери и други.
Съобразно корпоративните политики и правила по Принципи за лоялна конкуренция и Принципи за борба с подкупите и корупцията, през изтеклата година бяха организирани електронни обучения по двете теми. Електронните обучения са базирани в портала на Холсим, като достъпа, регистрацията и атестирането е чрез индивидуален акаунт на всеки потребител. Те са на български език и обхващат целевите групи, дефинирани в съответните политики.


Продължава практиката да се изпращат служители на международни обучения, семинари и работни срещи, които се провеждат в чужбина. Тези обучения се организират от регионални и/или корпоративни функции за всички страни от Групата на Холсим. На тях се изпращат само служители, които са номинирани от своите ръководители и за които има предвидени разходи в бюджета за обучения.
Повишаването на квалификацията е от значение за добрата работа и затова са проведени обучения, които имат връзка с работния процес по бакалавърски и магистърски специалности във висши учебни заведения и професионални обучения за придобиване на нови квалификации и умения.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.