Общо събрание на БМГК

Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 05 април 2019 г. от 11:00 ч. в зала „Тракия” на Бизнес Център „Земята и хората”, бул. „Околовръстен път” № 27, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет на БМГК за дейността на БМГК и изпълнение на Насоките за 2018 г.
  2. Доклад на Контролния съвет на БМГК за изпълнението на бюджета и състоянието на счетоводната отчетност за 2018 г.
  3. Приемане на Насоки за дейността на БМГК през 2019 г.
  4. Приемане на Бюджет за 2019 г.
  5. Разни.

Материалите по всички точки от дневния ред ще бъдат на разположение за членовете на Сдружението за запознаване в офиса на БМГК от 05 март 2019 г. (в рамките на работния ден).

Членовете на БМГК се канят да участват лично в Общото събрание, а при невъзможност, техни упълномощени представители при представяне на писмено пълномощно на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.