Общо отчетно-изборно събрание на БМГК

30.01.2020

Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 27 март 2020 г. (петък) от 11:00 ч. в зала „Тракия” на Бизнес Център „Земята и хората”, бул. „Околовръстен път” № 27, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет на БМГК за дейността и изпълнение на Насоките за мандат 2017 – 2019 г.
  2. Доклад на Контролния съвет на БМГК за изпълнение на бюджета и състоянието на счетоводната отчетност за 2019 г.
  3. Приемане на Насоки за дейността на БМГК през 2020 г.
  4. Приемане на Бюджет на БМГК за 2020 г.
  5. Приемане на промени в Устава на БМГК.
  6. Избор на членове на Управителния съвет на БМГК и на Контролния съвет на БМГК за мандат 2020-2022 г.
  7. Избор на Председател на Управителния съвет и на БМГК за мандат 2020-2022 г.
  8. Разни.

Материалите по всички точки от дневния ред ще бъдат на разположение за членовете на Сдружението от 27 февруари 2020 г.

Членовете на БМГК се канят да участват лично в Общото събрание, а при невъзможност, техни упълномощени представители при представяне на изрично писмено пълномощно на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.