План за управлението на биоразнообразието на Златна Панега Цимент

През 2018 г. завърши успешно изпълнението на 4-годишния „План за управление на биоразнообразието на кариера „Златна Панега“, базиран на Насоките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и документи на Европейската комисия.
Опазването на биоразнообразието и възстановяването на засегнатите от индустриалната дейност екосистеми са сред главните приоритети на „Златна Панега Цимент“ АД. В тази връзка, създаденият през 2014 г. „План за управление на биоразнообразието“ има за основна своя цел опазване на защитените видове в района на кариера „Златна Панега“ и възстановяване на естествените местообитания при процеса на рекултивация.

Планът включва събиране на семена от местни видове, тяхното засаждане в създаден на територията на заводската площадка разсадник и използването им за рекултивация на изчерпани вече хоризонти в кариерата. По този начин се осигурява използване на видове характерни за района, избягва се в най-голяма степен навлизането на инвазивни видове и се възстановяват естествените местообитания. Направено е проучване за наличие на защитени растителни видове на територията на кариера „Златна Панега“. Същите видове се преместват от терени подлежащи на бъдеща експлоатация на такива, които няма да бъдат експлоатирани. Извършва се наблюдение на орнитофауната в района и оценка на влиянието на дейностите в завода и на кариерата върху нея. Важен елемент от изпълнението на Плана, е включване на служителите на компанията и на ученици от местните училища в различните дейности с цел повишаване на тяхното екологично съзнание. Дейностите, включени в Плана спомогнаха за изграждането на устойчив модел за съхраняване на естествената среда на кариерата и в бъдеще.


Благодарение на успеха си в съхраняването на екосистемите и биоразнообразието на кариерата, Планът на „Златна Панега Цимент“ АД беше включен в „Насоките за планове за управление на биоразнообразието“ на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI) към Световния бизнес съвет за устойчиво развитие. „Насоките“ са практическо ръководство за създаване на планове, целящи опазването на биоразнообразието на средата, в която компаниите работят.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.