Програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа в Асарел

По ежегодно разработваната приоритетна фирмена „Програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа“ през 2017 г. „Асарел-Медет” АД инвестира средства в общ размер на 2 635 000 лв.

И през 2017 г. продължи реализацията на ежегодните мероприятия и мерки за подобряване на здравето и безопасността при работа в основните производствени цехове – рудник „Асарел“ и Обогатителна фабрика „Асарел“. Сред извършените дейности в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в дружеството могат да бъдат споменати доставката, монтажа и пускането в експлоатация на асансьори на труднодостъпните работни места (покрит склад и междинни бункери за руда). Също така бе извършено проучване, проектиране и изграждане на енергоефективни системи за отопление и осигуряване на топлинна енергия за производствени нужди и създаване на по-добра работна среда.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

И през 2017 г. чрез реализирания мащабен проект, свързан модернизацията на столовата база в дружеството продължиха да се прилагат мерките, свързани с подобряване на здравословното състояние на работниците и служителите посредством повишаване на хранителната им култура в посока превенция за намаляване на канцерогенния риск, свързан с хранителните фактори.

В дружеството е изградена и ефективно функционира система за социално сътрудничество с работещите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като проектите и мерките в тази област се инициират и разглеждат регулярно от Комитета по условията на труд и експертните технико-икономически съвети.

През 2017 г. основен акцент в работата на отдела по безопасност и здраве беше готовността за действия при аварии и катастрофи. Извършена бе ефективна противопожарна профилактика, като редовно се проиграваха тренировки по утвърдените аварийни планове за предотвратяване на крупни промишлени аварии и катастрофи на територията на дружеството.

Както досега, през изминалата година, бе осигурено допълнително здравно осигуряване на всички работещи, включващо организиране и провеждане на  профилактични медицински прегледи,  осигуряване и съдействие при необходимост от доболнична и болнична специализирана медицинска помощ. Бяха организирани и проведени на територията на дружеството годишни профилактични медицински прегледи за всички работещи, както и традиционните фирмени акции за доброволно и безвъзмездно кръводаряване. Продължава изпълнението на работна програма за профилактика на най-разпространените заболявания, констатирани при проведените профилактични прегледи.

Актуализирани бяха правилата за безопасна и здравословна работа за отделните видове работи и работни места като приложения към правилниците на операторите и към технологиите от интегрираната система за управление. За ново въведените типове машини и материали своевременно се утвърждават правила за безопасна работа.

В резултат на системната политика за осигуряване на здраве и безопасност при работа за шеста поредна година дружеството отчита нулев трудов травматизъм, както и липса на  професионални заболявания. Това се дължи както на засиления ежедневен контрол по спазване на здравословните и безопасни условия на труд, така и на провежданите годишни обучения на всички нива от персонала на дружеството и прилагането на най-добрите практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.