Проф. дтн инж. Николай Вълканов – втори мандат председател на БМГК

На проведеното на 29.05.2020 г. Общо събрание на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов, Председател на СДна „Минстрой Холдинг“ АД получи единодушната подкрепа на компаниите от минерално-суровинната индустрия и е преизбран за втори мандат като председател на БМГК.

В Управителния съвет с мандат 2020-2022 г. влизат:

 • „Елаците Мед” АД, с ръководител инж. Драгомир Драганов – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
 • „Асарел – Медет” АД, с ръководител инж. Делчо Николов – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
 • „Мини Марица-изток” ЕАД, с ръководител инж. Андон Андонов – представител на подотрасъл „Въгледобив“;
 • “БН Консулт Инженеринг” АД, с ръководител д-р Никола Вардев – представител на подотрасъл „Геология“;
 • „Ватия“ АД, с ръководител Люба Кожухарова – представител на подотрасъл „Добив на индустриални минерали“;
 • Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, представляван от проф. д-р инж. Любен Тотев, Председател на Съвета на ректорите – за подотрасъл „Логистични дейности“;
 • „Огняново-К“ АД, с ръководител д-р Николай Колев – представител на подотрасъл „Добив на инертни и строителни материали“;
 • „Марин Батуров“ ЕООД, с ръководител Ирина Георгиева – представител на подотрасъл „Добив на скално-облицовъчни материали“;
 • „Каолин“ ЕАД, с ръководител Радомир Чолаков;
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с ръководител д-р инж. Илия Гърков;
 • „Евромаркет – Кънстракшън” ЕАД, представлявана от Димитър Илчев;
 • „Сименс” ЕООД, с ръководител Боряна Манолова;
 • Българската асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) – по право;
 • Изпълнителният директор на БМГК доц. д-р инж. Иван Митев е член на УС по право.

За членове на Контролния съвет на БМГК бяха избрани: „Инфрапроект Консулт“ ЕООД с управител д-р Розалина Козлева; “Евротест Контрол” ЕАД с изпълнителен директор Иван Кожухаров и „Нипроруда“ АД с изпълнителен директор инж. Данчо Тодоров.

В приетите насоки са заложени, възприетите вече тенденции за запазване и надграждане на постигнатото високо ниво на експертиза и авторитет на Българската минно-геоложка камара. Ще продължи обмяната на опит между членовете на Камарата за водещи практики в областта на корпоративната социална отговорност, безопасност при здраве и работа, човешките ресурси и опазване на околната среда. Ще продължат да се провеждат активни дейности за повишаване на конкурентоспособността на компаниите от минерално-суровинния отрасъл.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.