Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени в Елаците-Мед

В изпълнение на Програмата по опазване и възстановяване на околната среда, в района на находище “Елаците“ се реализират редица мероприятия. Едно от тях е техническата и биологична рекултивация на източното насипище в Рудодобивния комплекс. До настоящия момент технически и биологически рекултивирани са около 305 дка от източното насипище.
Дейностите по техническа и биологична рекултивация на площи от въздушния откос на хвостохранилище „Бенковски-2“ стартираха през м. юли 2016 г. Към настоящия момент от него са рекултивирани приблизително 260 дка.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.