Три рехабилитирани багера влязоха в експлоатация в добива на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Три рехабилитирани кофововерижни багера ERs710 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД за последните осем месеца. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е ключова задача в Инженерния план за развитието на Дружеството и гарантира сигурността на доставките на въглища към топлоелектрическите централи в комплекса Марица изток. Траен ефект от завършените проекти е повишаването на ефективността на работа и минимизирането на авариите и разходите за експлоатация и поддръжка.
За 2017 година изпълнението на инвестиционната програма на „Мини Марица- изток“ ЕАД е 60 240 000 лева.
Договорът за „Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs 710” е сключен през декември 2016 г. с „Обединение Багери ЕRs710“ с партньори в обединението: Актемиум Беа Балкан (водещ партньор), Енергоремонт холдинг и Българска енергетика на обща стойност 7 606 900 лв. Първият багер ERs710 инв. №165 е пуснат в експлоатация на 15 септември 2017 г . в рудник „Трояново-1“., вторият багер ERs710 инв. № 362 е пуснат в експлоатация на 3 ноември 2017 г. в рудник „Трояново-3“. Рехабилитацията на третия багер ERs710 инв. № 166 в рудник „Трояново-1“ приключи в срок.
За системата на управление на този тип багери е избрана високопродуктивна комбинация от компоненти за автоматизация, базирана на мощен централен програмируем контролер и модули за децентрализирана периферия, която използва оптични и медни линии за изграждане на полева комуникационна мрежа(ProfiBus, Profinet). Въртящите и ходовите механизми са преоборудвани с честотни преобразуватели. Трифазните асинхронни двигатели (АД) с накъсосъединен ротор и честотните преобразуватели се използват все по-широко в съвременните регулируеми електрически задвижвания за управление на технологичните процеси, като това дава качествено нови възможности за регулиране на работните скорости на изпълнителните звена, въртящият момент, процесите на пускане и спиране. Неоспорими са предимствата на честотните задвижвания за намаляване консумацията на електрическа енергия и енергийно ефективни технологични процеси, а това има за цел намаляване на вредните емисии, в това число и на СО2.Новите електроуредби са поставени в реконструирани и прахоуплътнени ел. зали. За да се улесни обслужването на багерите, кабините за управление са оборудвани с удобни операторски пултове, нови монитори с LCD дисплеи и климатици.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.