„Асарел-Медет“АД се включва в нов научно-изследователски проект

Финландски университет ще координира университети, минни компании и производители на оборудване от 10 европейски страни

Европейската комисия одобри научно-изследователския проект AGEMERA, в който „Асарел-Медет“АД е партньор в консорциум с още 19 други организации. Проектното предложение беше подадено през месец септември 2021 г. по Европейската програма „Хоризонт“. То получи висока оценка и през месец януари 2022 г. партньорите по проекта бяха поканени да сключат договор за безвъзмездна финансова помощ.

Целта на AGEMERA е да отключи потенциала на Европа в областта на критичните материали чрез извършване на модерни геоложки и геофизични проучвания на обща площ от над 4700 кв. км. По този начин ще се детайлизира картата на критичните материали – кобалт, боксит, литий, ванадий, ниобий, тантал и др. в 6 европейски страни – България, Полша, Германия, Босна и Херцеговина, Испания и Финландия и Замбия – като страна извън ЕС. Критичните материали са от стратегическо значение за икономиката на ЕС, но към настоящия момент не се добиват или се добиват трудно в Европа, поради което се налага внос от други страни.

Геофизичните полеви тестове ще демонстрират три иновативни неинвазивни метода за проучвания до ниво на технологична готовност TRL 5 – технология, валидирана в релевантна среда. Те ще са базирани на отдалечени сензорни и свързани с бази данни анализи, а именно: 1) пасивни сеизмични методи; 2) мултисензорна дронна система, комбинираща магнитни, радиометрични и електромагнитни сензори; 3) мюонбазирана мултисензорна детекторна система за плътност. 

Координатор на проекта е университетът в гр. Улу, Финландия. Партньори са университети, научни институции, технологични компании и минни предприятия от Финландия, Хърватска, Естония, Унгария, Испания, Полша, Германия, Нидерландия, Босна и Херцеговина. От българска страна, освен „Асарел-Медет“АД, партньор по проекта AGEMERA е и Геологическият институт при БАН.

„Асарел-Медет“АД получи поканата за участие, благодарение на успешно приключения иновативен проект Х-mine, в който дружеството беше стратегически партньор в тестването на две пилотни установки за анализ на ядки и за сортиране на руда на лентов поток. Участието в проекта X-mine донесе на панагюрската компанията браншовата награда за иновации за 2021 г.

Новата топкова мелница на „Асарел-Медет“АД има автоматизация от по-високо ниво

Системата за автоматизирано управление на новата топкова мелница в обогатителната фабрика „Асарел“ ще облекчи работата на операторите, като по този начин ще им позволи да се концентрират още по-добре върху работата на целия цех „Дезинтеграция“.

През настоящата година специалисти от „Метсо“ – Франция, предстои да приключат финалните настройки, тестове и пуск в експлоатация на системата за управление от по-високо ниво – Optimizing Control System /OCS-4D/ на новата топкова мелница ТМ10. Контролират се контурите за управление на нивата на зумпфовете, работата на помпите и хидрциклонните батерии, както на предварителната класификация, така и на основния поток на мелницата. OCS-4D представлява софтуерен продукт, разработен от „Метсо-Оутотек“, който надгражда Simatic WinCC – системата на „Сименс“ за мониторинг и управление на мелницата.

Взаимодействието между софтуерните продукти е двупосочно – операторите задават желаните стойности на технологичните параметри за управление на мелницата в системата за мониторинг и управление, а OCS-4D ги променя в определен диапазон динамично, според измененията на технологичните променливи. По този начин отпада необходимостта операторът постоянно да следи малките по количество промени на процеса, като може навременно да реагира и да коригира заданията на технологичните величини.

Система на „Сименс“ управлява варовата централа в „Асарел-Медет“АД

Автоматизирана система на „Сименс“ управлява технологичните процеси в модернизираната варова централа на обогатителна фабрика „Асарел“.

Към момента е разработена изцяло нова система за автоматизация, която обхваща измерване, индикация и управление на основните технологични процеси на новопроектираните съоръжения, заедно с контролно-измервателни прибори в инсталациите за подготовка на варно мляко.

Основната част от съоръженията са оборудвани с интелигентни директ стартери за мониторинг и контрол на двигателите Siemens Simocode Pro V. Задвижването на дозиращата гумено-транспортна лента и на барабана за гасене на вар е реализирано с честотни инвертори Schneider Altivar 930, осигуряващи плавен регулируем ход в голям честотен диапазон. За улеснение на технологичния персонал при работа с оборудването е предвиден сензорен екран Siemens Simatic HMI Comfort.

Съоръженията от бункера за вар до спиралния класификатор се управляват като поточно-транспортна система, която изисква последователно автоматично пускане и спиране на отделните механизми в определен технологичен ред. Агитаторите работят в непрекъснат режим, а помпите за дозиращите контури се пускат и спират по преценка на оперативния персонал.

Предстои новоизградената система за управление да се разшири, като тя ще обхване и съществуващите досега съоръжения в новата варова централа на „Асарел-Медет“АД, а след това ще се интегрира към системата за процесен контрол на „Сименс“ Simatic PCS7 V9.

Източник: Пресцентър на “Асарел-Медет” АД

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.