Българската минерално-суровинна индустрия има потенциал за растеж

Българската минерално-суровинна индустрия има потенциал за растеж и страната ни разполага с технологии и ресурси, които гарантират реализация на геоложкия потенциали устойчивото развитие на добивния бранш. Четвъртото издание на Европейски минен бизнес форум, което се проведе на 14 септември 2016 г., очерта посоките за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия на България.

Обобщения от ЕМБФ 2016

Част от изводите и обобщенията, генерирани по време на Европейски минен бизнес форум, са:

 1. Отбеляза се прогрес по отношение на разбирането в обществото за изключително важната роля и значение на минерално-суровинната индустрия, както за съвременния бит и съществуването на хората, така и за устойчивото развитие на нашата човешка цивилизация.
 2. Откроени бяха много неизползвани все още възможности и голям потенциал за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия на България и други европейски държави.
 3. Налице са многобройни примери и добри практики, че минерално-суровинната индустрия може да се развива здравословно-безопасно, екологосъобразно и в хармония с всички останали индустрии и социални дейности и да реализира своята корпоративна-социална отговорност с дългосрочна добавена стойност.
 4. Минерално-суровинната индустрия и останалите индустрии могат и по-активно да взаимодействат помежду си за повишаване ефективността на производството, рециклирането, намаляването на отпадъците и превръщането им в суровини.
 5. Необходимо е – на база динамиката на глобализацията и промените в световен мащаб и развитието на научно-техническите достижения – по-често да се актуализират националните и европейски стратегии и програми за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия с участието на всички заинтересовани страни.
 6. За устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия от решаващо значение са редица фактори, за които са необходими обединени усилия на национално и европейско ниво като създаване на необходимите условия  и интензификация на научните и научно-приложните разработки на национално и европейско ниво, свързани с повишаване на ефективността в проучването, добива и обогатяването на минерални суровини, а именно:
 • Повишаване производителността и енергийната и ресурсна ефективност, намаляване на загубите при добива и увеличаване извличането при обогатяването, дълбочинно и пълно оползотворяване на наличните полезни компоненти в добиваните суровини и превръщането им в пазарни продукти и други
 • В тази връзка една голяма възможност е пълноценното използване на европейските програми и особено „Хоризонт 2020“, Плана „Юнкер“, Програма LiFe Plus и др. както и партниране с Европейския институт за инвоации в суровините

Необходими промени

 • Подобряване на нормативната уредба, свързана с устойчивото развитие на отрасъла и привличане на нужните инвестиции в него. Изследването нормативната рамка на добивната индустрия в Европейския съюз дава възможност да се вземат най-добрите практики за подобрение на правната рамка в България. По този начин ще се създадат условия за успешната реализация на стратегията за развитие на минерално-суровинната индустрия
 • Система от мерки за насърчаване на инвеститорите по веригата на добавената стойност от индустриите след добивната – по възможност в териториална близост до добиваните минерални суровини.
 • Адекватна изпреварваща комуникационна стратегия на ангажираните в отрасъла с всички заинтересовани от дейността му страни на основа открит, честен и системен диалог.

 

За ЕМБФ 2016

В четирите панела на форума взеха участие над 230 участници от 20 европейски и други държави, в това число водещи професионалисти от бранша, представители  на европейски и държавни институции, областни управители и кметове, учени, инвеститори, представители на бизнес и неправителствени организации,  медии.

Редицата презентации, които бяха направени по основните теми на форума, бяха проследени с голям интерес от участниците и породиха възможности за обмяна на опит и дискусии по време на форума и в свободните разговори между отделните панели.

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.