Българска минно-геоложка камара избра нови ръководни органи

Инж. Драгомир Драганов е новият председател на Камарата 

Българската минно-геоложка камара избра на свое Общо годишно отчетно-изборно събрание нови ръководни органи. Запредседател на БМГК, с пълно мнозинство, е избран инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.

Той приема поста от проф. дтн инж. Николай Вълканов, който в продължение на два мандата оглавяваше Камарата. С решение на Общото събрание, за принос и заслуги, проф. Вълканов остава почетен председател на Сдружението.

Като председател на Българската минно-геоложка камара, инж. Драганов ще прилага своя опит и експертиза за устойчивото развитие, просперитет и утвърждаване на българската минерално-суровинна индустрия в страната и чужбина. В браншовата организация членуват над 116 дружества и организации от осем подбранша в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности.

Инж. Драгомир Драганов има над 40-годишен опит в минната индустрия и геоложките проучвания включващи оценка на ресурсите и запасите от метални полезни изкопаеми; предпроектни проучвания; проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск. Той има доказани управленски умения в  управлението на цялостния производствен процес на един минен комплекс. Успешно ръководи повече от 8 години „Елаците-Мед“ АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН – една от най-големите минни компании в България, като допринася за устойчивото ѝ и технологично развитие. Инж. Драганов е член на Управителния съвет на КРИБ и асоцииран член на Балканския минен конгрес. Носител е на редица отличия за ценен принос към минното дело.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.