За първи път в България обсъдиха стратегиите за развитие на минния сектор на базата на Законодателния акт за суровини от критично значение на Европейския съюз

5 юни 2024 г. 

София бе домакин на шестото издание на Европейския минен бизнес форум (ЕМБФ 2024), организиран от  Българската минно-геоложка камара в партньорство с Министерство на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (ЕВРОМИН). 

За първи път в България водещи европейски и световни експерти, министри, политици и представители на бизнеса обсъдиха стратегиите за развитие на минния сектор в контекста на Законодателния акт за суровини от критично значение на Европейския съюз. 

По отношение на много от суровините от критично значение ЕС разчита почти изцяло на внос и често доставчиците са силно концентрирани в малко на брой трети държави. Тази концентрация излага ЕС на значителни рискове, свързани със сигурността и стойността на доставките. От друга страна, с прехода към енергия от възобновяеми източници и с дигитализацията, през следващите десетилетия се очаква бързо нарастване на търсенето на някои от тези суровини в ЕС. Очакванията са търсенето да се увеличи до 6 пъти през 2030 г. и до 15 пъти през 2050 г. над настоящото потребление. От приоритетно значение за индустрията все повече е нуждата от диверсификация по веригата на доставките на суровини от критична важност, осигуряването на суровинна независимост и повишена конкурентоспособност на Съюза. 

Стъпките в тази посока бяха очертани в рамките на ЕМБФ 2024 и са записани в разпространен Манифест на Европейската минна асоциация Евромин.  Сред основните са: проучване на налични и разкриването на нови находища, както и увеличение на добива в рамките на ЕС от досегашните 3% на поне 10%, идентифициране на стратегически проекти и ускорени процедури на издаване на разрешения за проучване и добив на подземни богатства.

Сред приоритетите пред минерално-суровинната индустрия е постигането на баланс между целите и опазването на околната среда. „Не бива да се допуска прекомерно рестриктивната регулаторна рамка в ЕС да постави европейските добивни компании в неравностойно положение спрямо компаниите от останалите части на света, което би ги направило неконкурентоспособни“, посочи председателят на Българската минно-геоложка камара инж. Драгомир Драганов. По думите му правителствата и държавните институции трябва да осигурят и предвидима инвестиционна среда, необходимата политическа и законодателна сигурност за компаниите, за да имат те увереността да инвестират и развиват минни проекти, нужни за зеления преход.

Приемането на Законовия акт за критични суровини изпраща силен сигнал, но сам по себе си не е достатъчен. Все още липсват жизненоважни елементи, за да се осигури енергийната трансформация и нуждите от суровини за нашето общество, коментира генералният директор на Евромин Ролф Куби. По думите му е необходимо да се осигури съгласуваност, да се работи върху ESG и устойчивостта, да се стремим към съвършенство, инвестиции и отговорен добив, като същевременно насърчаваме и вторичното извличане насуровини. 

Д-р Мартин Лендж от Главна дирекция „Енергоинтензивна индустрия“ на Европейската комисия заяви, че добивният  бизнес ще внедрява стандартите за екологична, социална и управленска политика. Той акцентира върху важността на европейския добив на критични суровини, за да се намали зависимостта от китайския внос, която се отразява върху устойчивостта във веригата на стойността на европейските компании. 

За необходимостта от това да има европейски комисар, който да се съсредоточи върху достъпа до суровиниговори главният изпълнителен директор на Шведската индустриална асоциация Svemin и член на Изпълнителния комитет на ЕВРОМИН Мария Сунер. По думите на Сунер освен изработването на ново законодателство, трябва да се прегледа и подобри съществуващото, за да няма противоречия, които да създават проблеми пред добива на суровини.

Провеждането на  Европейския минен бизнес форум отново подчертава водещата роля на минния бранш у нас и в Европа, посочи заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов. Той акцентира върху важността на устойчивите вериги на стойност, особено в контекста на стратегическата рамка на критичните суровини, и призова за продължаване на открития диалог между правителствата, науката и бизнеса. Според него, подобен подход ще създаде подходящ инвестиционен климат, който ще задържи съществуващите инвеститори и ще привлече нови.

От особена важност е фактът, че на европейско ниво се поставя въпросът за индустриалната политика, която да е ориентирана към бъдещето и да декарбонизира индустрията с чисти технологии по конкурентен начин, каза зам.-министърът на икономиката Николай Павлов, който също взе участие във форума. По думите му законодателният акт за промишленост с нулеви емисии и законодателният акт за суровините от критично значение, са стълбовете в новия подход на европейската индустриална политика. 

От бранша очакват въпросите, предмет на дискусия по време на ЕМБФ 2024‘, да станат част от дневния ред не само на представителите на минерално-суровиннатаиндустрия, но и на всички институции, отговорни за развитието на отрасъла.

За Европейския минен бизнес форум 

Европейският минен бизнес форум е събитие, което се провежда на всеки две години по инициатива на Българската минно-геоложка камара от 2010 г., и е част от ключовите прояви в календара на европейската минна общност. Организира се в партньорство с Министерство на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (ЕВРОМИН). 

Форумът е най-значимата инициатива за бранша в България, като целта е да се покаже ключовата роля, значение и място на добивния отрасъл за икономиката на Европа.

Общо събрание на БМГК

Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 16 април 2024 г. (вторник) от 11:00 ч. в Бизнес център NV Tower (бул. „Доктор Г. М. Димитров“ № 59, ет. 2), при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет на БМГК за дейността на БМГК и изпълнение на Насоките за 2023 г.
  2. Доклад на Контролния съвет на БМГК за изпълнението на бюджета и състоянието на счетоводната отчетност за 2023 г.
  3. Приемане на Насоки за дейността на БМГК през 2024 г.
  4. Приемане на Бюджет за 2024 г.
  5. Приемане на промени в Устава на БМГК
  6. Разни.

Материалите по всички точки от дневния ред ще бъдат на разположение за членовете на Сдружението за запознаване в офиса на БМГК от 15 март 2024 г. (в рамките на работния ден).

Членовете на БМГК се канят да участват лично в Общото събрание, а при невъзможност, техни упълномощени представители при представяне на изрично писмено пълномощно на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Илия Гърков става Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс“

Досегашният старши вицепрезидент „Оперативни дейности“ в Европа поема още по-големи отговорности в минната компания

Висшето ръководство на канадската компания „Дънди Прешъс Металс“ оповести късно снощи повишението на проф. д-р инж. Илия Гърков в позиция Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор.

„Илия е доказал забележителното си умение да постига убедителни резултати, да преобразява минни обекти в предприятия от световна класа и да развива стабилни връзки със заинтересованите страни. Опитът и техническите му познания, в допълнение с лидерските му качества, ще подхранят организацията ни по пътя към развитие и органичен растеж. ” – отбеляза Дейвид Рей, президент и главен изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“.

В новата си роля Илия ще отговаря за производствените предприятия и проектите на „Дънди Прешъс Металс“, за спомагателните технически и функционални области, и ще продължи да ръководи стратегията за проучвателни дейности.

Богатият опит и познания на Илия, придобити в продължение на повече от 30 години стаж в минната индустрия, са ключови за тази роля. инж. Илия Гърков се ползва с изключителна репутация в компанията като важен участник в трансформирането на рудник „Челопеч“ в минно предприятие от световна величина, успешното въвеждане в експлоатация и достигане на производствения капацитет на рудник „Ада Тепе“, развитието на стабилни взаимоотношения със заинтересованите страни. С работата си през последните години той оказва решаващо въздействие върху напредъка на проучвателните дейности в България и Сърбия.

По професия Илия е минен инженер, с докторска степен от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София. Завършил е Програмата за висши ръководни кадри на London Business School.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БМГК

Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия през 2022 г.:

„Мини-Марица изток“ ЕАД с изпълнителен директор инж. Илза Чинкова за постигнат ръст на добива на руда през 2022 г. спрямо 2021 г. 27%.

Награда за иновации:

„Елаците-Мед“ АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за Внедряване на БЛС WingtraOne Gen II за извършване на въздушна фотограметрия в Рудодобивен комплекс „Елаците”.

Награда за безопасност и здраве – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2022 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт:

„Каолин“ ЕАД с изпълнителен директор Димитър Ангелов.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

Награда грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2022 г., удостоверено с документ, от РИОСВ:

„Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Николай Пелтеков

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

 „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш:

„Геотехмин“ ООД с управител проф. дтн инж. Цоло Вутов за инициатива „Отношения с местната социална среда и благотворителност въобще“

Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – за годишнини на активни членове на БМГК:

70 години „Минстрой Холдинг“ АД

70 години „Мини Марица-изток“ ЕАД 

100 години „Каолин“ ЕАД

70 години Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия (юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК и на членове на постоянни комисии на БМГК за дългогодишно и активно участие в организационния живот на Камарата):

проф. дтн инж. Николай Вълканов (почетен председател на БМГК)

проф. д-р инж Любен Тотев (почетен член на БМГК)

д-р инж. Никола Вардев (БН Консулт Инженеринг ООД) – 70 г.

Ружа Бодурова (Родопи Еко Проджектс ЕООД) – 60 г.

Ирена Цакова (Дънди Прешъс Металс ЕАД) – 60 г.

Симеон Горянов (Калцит ЕООД) – 60 г.

Иво Маринов (Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД)– 50 г.

инж. Иван Андреев (Асарел-Медет АД) – 50 г.

Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“:

Анна Пенчева – специалност Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси, ІІ-ри курссреден успех 6,00; Награда от „Минстрой Холдинг“ АД

Елеонора Бачийска – специалност Обогатяване и рециклиране на суровини, ІІІ-ти курс, среден успех 5,16. Награда от Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Николай Ангелов – специалност Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето, ІІІ-ти курс, среден успех 5,60. Награда от БМГК.

Награда за журналист за обективно и последователно отразяване на бранша:

Пламен Енев (БГ Глобал – електронна медия)  – номинация на ДПМ Челопеч ЕАД

Йовка Николова (Старозагорски новини)– номинация на Мини Марица-изток ЕАД

С национално честване минната общност в България отбеляза своя професионален празник

Днес, на 18 август, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора. Официалното честване се състоя в София Балкан Палас, където по традиция се събраха стотици представители на индустрията.

Специални гости на честването бяха министърът на енергетиката Румен Радев, директорът на Дирекция „Икономическа и социална политика“ в Министерски съвет Мариета Немска, председателят на Национален статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов, директорът на Българска агенция за инвестиции  Христо Етрополски, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите Стоян Тошев, заместник-министри на енергетиката, икономиката и индустрията, на труда и социалната политика, на образованието и науката, както и много други представители на държавни институции, свързани с добивния отрасъл и  кметове на минни региони.

В тържественото честване на празника взеха участие и представители на работодателски и браншови организации, сред които проф. дтн. инж. Николай Вълканов – заместник-председател на КРИБ и почетен председател на БМГК, както и д-р инж. Иван Вутов – заместник-председател на КРИБ, заместник-председателя на Българска стопанска камара Станислав Попдончев и заместник-председателя на Българска търговско-промишлена палата Красимир Дачев. По традиция празника уважиха представители на националните синдикални организации КНСБ и КТ „Подкрепа“, научни институции и организации, компании от бранша, ветерани и студенти.

„Един от основните фактори за развитие на съвременното общество е минерално-суровинната индустрия. Тя има безспорно стратегическо значение за икономиката на България“ – каза в своите приветствени думи министърът на енергетиката г-н Румен Радев като изтъкна ключовата роля на човешкия ресурс в сектора. Той обърна внимание и на предизвикателствата, свързани с енергийната трансформация в Европа и ролята на добивния сектор в нея.

Председателят на БМГК инж Драгомир Драганов откри тържественото събрание по случай честването и поздрави всички работещи в бранша. „Добивният отрасъл осигурява суровини за всички дялове на индустрията. Неговото значение нараства в условията на зеления преход и усилията на Европа за постигане енергийна независимост и климатична неутралност, за производството на батерии, за ВЕИ, за всички елементи на електроенергийните системи, за електролизери и др. В тази ситуация България разполага с голям потенциал, заемайки едно от челните места по добив на стратегически суровини“ – каза той по време на откриването.

В своя обзорен доклад председателят на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия доц. д-р инж. Кремена Деделянова обобщи състоянието на бранша през 2022 година, както и по-значимите проекти и постижения в индустрията.

По време на честването БМГК отличи най-добрите добивни компании за 2023 г. в категориите: най-добри резултати, грижа за природата, безопасност и здраве, иновации и корпоративна социална отговорност. Бяха връчени и персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия, награда за журналист и най-добър студент на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

За събитието

Българската минно-геоложка камара отбелязва с Национално честване Деня на миньора от 1996 г. насам. Организатори на честването са още Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, синдикална миньорска федерация „Подкрепа“ и Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ.

Спонсори на събитието тази година са „Асарел-Медет“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, „Минстрой Холдинг“ АД, „Тотал България“ ЕООД и „Евросълюшънс“ ЕООД.

За Деня на миньора

Денят на Св. Иван Рилски – професионален празник на миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия. Преди повече от 100 години, по предложение на пернишките миньори, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден за честване на професията на миньора. Празникът е възстановен през 1994 г. с постановление на Министерския съвет.

Свети Иван Рилски не случайно е избран за патрон на миньорите. В житието му е описано, че подслон му дават семейство рудари и го спасяват от разбойници. Този светец притежава характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

„Каолин“ празнува своя първи век

„100 години „Каолин“ ЕАД!

Вълнуващ момент.

Свидетелство за постиженията на много поколения, белязани от предприемачество, смелост, усърдие и желание да постигнат най-доброто.

От суровината, образувала се милиони години, до най-чистия каолин и кварцов пясък.

100 години „Каолин“!

Ден, който отбелязваме заедно. Трогнат съм, че днес сте тук с нас!“

Така започна своята реч Роберт Линдеман-Берк, председател на Надзорния съвет на „Каолин“ ЕАД и управляващ съдружник на „Кварцверке“ ГмбХ, на коктейла, организиран от компанията по повод 100-годишния юбилей от основаването ѝ. Г-н Линдеман-Берк върна лентата назад във времето, преди сто години, когато през 1923 г. братята Борис и Кръстю Атанасови – единият на 25, другият на 23 години, без никакъв опит, но с огромен ентусиазъм и подпомогнати финансово от известен варненски индустриалец, поставят началото на Акционерно минно индустриално дружество „Каолинъ“ – гр. Варна, чийто наследник днес е „Каолин“ ЕАД.

Специални благодарности от ръководството на „Каолин“ получи почетният гост на коктейла ­– г-жа Ваня Атанасова, дъщеря на един от основателите на „Каолин“. Благодарение на нейните разкази и на спомените на нейната майка е възстановена голяма част от историята на дружеството от основаването му през 1923 г. до национализацията през 1947 г.

100-годишният юбилей на компанията съвпада с още един юбилей – 10-годишнината от стъпването на германския минен концерн „Кварцверке“ ГмбХ в България. През май 2013 г. „Кварцверке“ придобива „Каолин“ и българското дружество става част от групата „Кварцверке“. Главният изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на „Каолин“, г-н д-р Волф Харлфингер, разказа на гостите за инвестициите на „Кварцверке“ в българското дружество, като подчерта, че фокусът на двете компании е върху устойчивото развитие, което балансирано съчетава икономическа ефективност с развитие на персонала, оптимизация и модернизация на производството, опазване на околната среда и подкрепа за местните общности. Д-р Харлфингер начерта и пътя за декарбонизация на производството, както и прехода към кръгова икономика.

Почетният председател на Българската минно-геоложка камара, проф. дтн. инж. Николай Вълканов поздрави колегите си с юбилея, и подчерта, че “Каолин” е вероятно е най-старата минна компания у нас, но е намерила и правилния инвеститор, който да я развива. От името на Камарата, проф. Вълканов връчи на г-н Линдеман-Берк специален подарък – реплика на съд от Панагюрското съкровище.

Приветствия към ръководството на дружеството и към гостите отправиха и германският посланик в България, н. Пр. Ирене Мария Планк, председателят на Българската минно-геоложка камара, инж. Драгомир Драганов, президентът на Германо-българската индустриално-търговска камара и главен изпълнителен директор на Аурубис България, г-н Тим Курт, както и служебният министър на образованието и науката, проф. Сашо Пенов, който специално поздрави „Каолин“ за проекта за дуално обучение, който компанията развива изключително успешно от 2016 г.

След официалната част на коктейла гостите имаха удоволствието да се насладят на виртуозните изпълнения на пиано на талантливите братя близнаци Хасан и Ибрахим Игнатови, които пристигнаха специално за коктейла от Нидерландия, където са студенти в първи курс в Консерваторията в Айндховен. Близнаците са свързани с „Каолин“ по две линии – от една страна тяхното родно място е Каолиново – някогашното с. Шумнобохчилар, където през 1923 г. започва историята на дружеството, а от друга страна – тяхната майка вече 38 години е служител на „Каолин“ в лабораторията на фабрика Каолиново.

Особен блясък на коктейла не само със своите облекла, но и с оригиналната комбинация от виола, арфа, флейта и вокал придаде квартет „Ноти“.

Ярък звезден блясък на партито несъмнено придаде вероятно най-обичаният български поп-певец Васил Найденов, който излезе на сцената с обичайния си силен заряд и изпълни едни от най-големите си хитове.

Васил Найденов и г-н Линдеман-Берк изпяха заедно „Честит рожден ден“, след което г-н Линдеман-Берк разряза тортата за гостите на рефрена от песента „След края на света“ – Там, преди 100 лета…

Празненството на „Каолин“ в прекрасната градина на Резиденция Лозенец уважиха над 300 гости, сред които видни обществени фигури, представители на политическия и икономическия елит, на държавната и местната власт, на посолствата, на браншовите организации, на образованието, науката, адвокатурата, медиите, както и български и чуждестранни клиенти, партньори, бивши и настоящи служители на компанията, приятели и др.

Тържествена вечер по повод 70-годишния юбилей на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 13 юни 2023 година, в Гранд Хотел Милениум София,  се проведе тържествено събрание и празнична вечер по повод 70-годишния юбилей на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ). На събитието присъстваха над 300 госта, сред които Министърът на образованието и науката – проф. д-р Галин Цоков, Съветникът на президента на РБ по образование, наука и иновации – г-жа Валентина Танева, посланици, кметове на общини, ректори на университети, членове на Съвета на настоятелите на МГУ „Св. Иван Рилски“, общественици, предприемачи, индустриалци, представители на бизнеса и членове на академичната общност на МГУ.

В своето приветствено слово ректорът – проф. д-р инж. Ивайло Копрев, отбеляза: „Успехът ни не се измерва само с академични постижения, но и със силата на общността, която създаваме. Ние сме семейство, към което присъединяваме всяко ново поколение студенти. За 70 години Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е обучил над 30 000 инженери реализирани във всяка точка от света.  Уверявам Ви, това е огромна сила. Тази общност, това наше семейство ежедневно се грижи да ни е светло, топло, уютно. Зелената трансформация, технологичната революция, която е на прага ни, е възможна благодарение на всички тези хора обучени да управляват в среда в която няма два еднакви дни. Днес, ние се изправяме уверени пред нелеката задача да продължим да създаваме среда, която насърчава растежа и иновациите, която подготвя следващите поколения за света на утрешния ден. За 70 години нашият университет израства, но и преодолява предизвикателствата, които светът е поставял пред нас. Нашата академична колегия, нашите студенти, нашата минерално-суровинна промишленост винаги са били двигателят на тази институция, носещи идеи, изследвания и вдъхновение.“

Госпожа Валентина Танева поднесе поздравителен адрес от държавния глава господин Румен Радев и връчи на проф. д-р Ивайло Копрев Почетния знак на президента на Република България.

От името на Министерството на образованието и науката министър Цоков пожела на Минно-геоложкия университет много бъдещи научни и академични успехи и в знак на уважение към институцията връчи плакет.

Вечерта продължи с церемония по връчване на наградите на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател на съвета на настоятелите на МГУ „Св. Иван Рилски“ и Председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД, връчи на Ева Петрова, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, пети курс, наградата за най-добър студент на Минно-електромеханичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“.  От своя страна Ева Петрова благодари за приза и го посвети на всички студенти, за които знанието е най-висша ценност.

Председателят на Българската минно-геоложка камара и изпълнителен директор на Елаците-мед АД – инж. Драгомир Драганов, награди най-добрият студент на Геологопроучвателния факултет. Призът получи студентката от втори курс, специалност „Приложна геофизика“ Ирина Иванова, която изказа благодарност за подкрепата на своите преподаватели и академично ръководство.

С думите „Нашият университет обучава младите хора, които са в основата за развитието на човешката цивилизация. Колкото по-успешен е той, толкова по-успешното ще е обществото ни“ проф. д-р Илия Гърков – Старши Вицепрезидент Оперативни дейности в Европа на Дънди Прешъс Металс, отличи най-добрия студент на Миннотехнологичния факултет – Димитър Туджаров, специалност „Разработване на полезни изкопаеми“, втори курс.

С награди за цялостен принос в развитието на образованието, науката и материалната база на МГУ „Св. Иван Рилски“ бяха отличени настоятелите на университета – проф. дтн инж. Николай Вълканов,  проф. дтн инж. Цоло Вутов – Управител на Геотехмин ООД, проф. д-р инж. Илия Гърков. От името на инж. Делчо Николов – председател на Управителния съвет на „Асарел-Медет“ АД, наградата получи изпълнителният директор и възпитаник на МГУ – инж. Николай Пелтеков.

Към тях в приветствено слово проф. Копрев се обърна с думите: „Вие доказахте, че сте истински български будители, защото както по време на Възраждането нашите предшественици са разбрали  силата на знанието, така и в наши дни Вие Мениджърите на най – големите компании в България продължавате да вярвате и подкрепяте българското образование. Благодарение на вашите програми нашите студенти и преподаватели се срещат с най – новите технологии, могат да черпят знания и опит от най – добрите експерти в областта на геологията, добива и преработката на минерални суровини. С компаниите от минерално-суровинната и енергийна индустрия, винаги вървим рамо до рамо – единни – точно, както повелява завета на Св. Иван Рилски – към най-добрите възможности, практики и тенденции“.

За заслуги и принос в академичния живот на университета и издигането и укрепването на неговия авторитет бяха наградени извънредният и пълномощен посланик на Република Полша в Република България – г-н Мачей Шимански и г-н Табо Тахе – извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република България.

Почетни знаци за активно участие и приноси в развитието на образованието, науката и материалната база на МГУ „Св. Иван Рилски“ получиха осем дружества.

Изпълнителен директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс благодари за отличието и сподели, че повече от 30 години Геотехмин работи в близко сътрудничество с МГУ и насърчи всички студенти да не спират да се развиват професионално в индустрията.

Председателят на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД проф. Вълканов разкри, че минната индустрия в България е силна и ще продължава да се развива. Инвестициите в техника и нови технологии през последните седем години са над 7 млрд. Той изрази подкрепата си към университета като обяви готовността си за цялостно реновиране на сградата на Лабораторния блок на МГУ.

Инж. Цветомир Велков – изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс Челопеч изказа благодарност към преподавателите на университета и се обърна със специално пожелание към студентите.

За Геострой АД и Геотрейдинг АД наградите получиха съответно заместник- изпълнителният директор инж. Йордан Йонов и изпълнителният директор – госпожа Емилия Илиева.

Инж. Николай Пелтеков отново беше на сцената, за да получи приза за „Асарел Медет“ АД.

„От името на Елаците- Мед е чест да приема тази награда. Поздравления за това, което прави Минно-геоложки университет – да дава качествено образование на студентите и да ги подготвя за минно-добивната индустрия. Адмирации за предприетия път – да върви ръка за ръка с бизнеса“ заяви инж. Ивайло Николов – директор на рудодобивен комплекс „Елаците мед“ АД.

Церемонията приключи с отличието за Дънди Прешъс Металс Крумовград, връчено на инж. Ирена Цакова – директор “Правни и разрешителни дейности”, която изрази благодарност от целия екип на компанията и рудник „Ада тепе“ – първият новооткрит рудник за последните 40 години.

Тържествената церемония приключи с разрязването на празничната торта, а изненада към всички гости, преподаватели и служители бяха музикалните изпълнения на живо на група „Фондацията“.

Специален подарък по случай 70-та годишнина на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ направи проф. дтн инж. Цоло Вутов- управител на Геотехмин ООД.

„С признателност за дългогодишното сътрудничество и с благодарност за подготовката на бъдещи специалисти, учени и докторанти, които допринасят за развитието на важни за бранша и дружествата от Група Геотехмин проекти и каузи. Нека патронът на университета Св. Иван Рилски е олицетворение на безкористната вяра, духовната чистота, добротворството, постоянния стремеж към образование и знание. С пожелание за здраве, високи постижения и благоденствие на всички преподаватели и студенти!“ -гласи изписаното пожелание върху бронзовата статуя в реален размер на Св. Иван Рилски – най-великият български светец и отшелник, небесен закрилник и покровител на минерално-суровинната индустрия и патрон на Минно-геоложкия университет.

Православен храм „Св. Иван Рилски“ в двора на Минно-геоложки университет беше тържествено осветен

На 12.06.2023 г. в двора на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ се проведе тържествено освещаване на новоизграден православен храм, носещ името на небесния закрилник и покровител на българския народ, на минерално-суровинната индустрия и на Минно-геоложки университет – Св. Иван Рилски.

Църковният ритуал беше воден от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп – викарий на Софийския митрополит и български патриарх Неофит, и от Негово Преосвещенство Адрианополския епископ Евлогий – игумен на Рилската света обител.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев- ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ се обърна към присъстващите с думите: „Този храм е символ на нашата сплотена общност, той се превърна в символ на това, че е възможно да се реализира качествено и в срок – от идеята до реализацията изминаха точно 18 месеца. Този храм е пример за това, че можем, че заедно сме силни!“

След освещаването на храма епископ Поликарп отправи поздравление към ректора, към кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова, към кметовете на общини, посланиците, присъстващи на събитието, към ректорите и настоятелите на МГУ „Св. Иван Рилски“, към представителите на компаниите от минерално-суровинната и енергийна индустрии, с които МГУ си сътрудничи, към членовете на академичната колегия на МГУ – преподаватели, студенти, докторанти и служители и към всички гости. Той изказа благодарност от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит към всички, които са се потрудили за изграждането на този храм.

Храмът е реализиран е изцяло с дарителски средства като сред най-изявените благодетели са групата „Геотехмин“, „Минстрой Холдинг“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ и „Асарел Медет“ АД.

Стенописите са дело на зографите – Елеонора Караиванска, Галин Паскалев и Ясен Иванчев.

Освещаването на Храм „Св. Иван Рилски“ е част от събитийния календар за 2023 г. и е сред най-тържествените събития,  отличаващи съхранените академични традиции, развиваната активна научна дейност, уважението пред талантливите преподавателите – лидери в своите области и гордостта от обучаваните студенти – модерно мислещи и уверени млади хора.

Българска минно-геоложка камара избра нови ръководни органи

Инж. Драгомир Драганов е новият председател на Камарата 

Българската минно-геоложка камара избра на свое Общо годишно отчетно-изборно събрание нови ръководни органи. Запредседател на БМГК, с пълно мнозинство, е избран инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.

Той приема поста от проф. дтн инж. Николай Вълканов, който в продължение на два мандата оглавяваше Камарата. С решение на Общото събрание, за принос и заслуги, проф. Вълканов остава почетен председател на Сдружението.

Като председател на Българската минно-геоложка камара, инж. Драганов ще прилага своя опит и експертиза за устойчивото развитие, просперитет и утвърждаване на българската минерално-суровинна индустрия в страната и чужбина. В браншовата организация членуват над 116 дружества и организации от осем подбранша в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности.

Инж. Драгомир Драганов има над 40-годишен опит в минната индустрия и геоложките проучвания включващи оценка на ресурсите и запасите от метални полезни изкопаеми; предпроектни проучвания; проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск. Той има доказани управленски умения в  управлението на цялостния производствен процес на един минен комплекс. Успешно ръководи повече от 8 години „Елаците-Мед“ АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН – една от най-големите минни компании в България, като допринася за устойчивото ѝ и технологично развитие. Инж. Драганов е член на Управителния съвет на КРИБ и асоцииран член на Балканския минен конгрес. Носител е на редица отличия за ценен принос към минното дело.

Нов отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия на България

На 4 април тази година Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати подписаха предоговорения Отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия. Документът е приложим за всички заети в този икономически сектор в България.

Според условията на Отрасловия колективен трудов договор минималната заплата в бранша се установява на ниво от 1 092 лв. месечно. Това се дължи на по-високия коефициент, по който се изчислява минималното заплащане в индустрията – 1,4 спрямо минималната работна заплата за страната.

Заплатите в минния бранш са сред най-високите у нас. През 2022 г. брутното месечното възнаграждение на наетите е било в размер на 2 370 лева. Това е с близо 40% по-високо от средното в България и нарежда отрасъла на четвърто място сред останалите икономически сектори по ниво на заплащане.

В новият колективен трудов договор страните се договориха за по-висок размер на платения годишен отпуск, определен стъпаловидно, след петата годна, според натрупания трудов стаж на заетите. Той достига до 24 дни над основния 20-дневен годишен отпуск по Кодекса на труда.

Към придобивките, работодателите и синдикатите се споразумяха и за увеличение на  безплатната храна и добавките в размер не по-малък от 6,50 лв. на отработен ден, а за работещите при подземни условия, не по-малко от 8,00 лв.

Договорена е и по-голяма финансова помощ в случай на смърт на работник или служител от трудова злополука, изплащана на пострадалото семейство, като от четири работни заплати, се установява на шест.

От името на работодателите Отрасловият колективен трудов договор бе подписан от председателя на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов. От страна на синдикатите подписи положиха инж. Валентин Вълчев, председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”.

„Колективният трудов договор за минната индустрия е първият в страната, подписан след промените през 1989 г. С него вече 32 години се поддържа ефективен и конструктивен социален диалог в името на развитието на този стратегически отрасъл“ заяви при подписването проф. дтн инж. Николай Вълканов.

„С подписването на настоящия ОКТД постигнахме надграждане на постигнатите досега договорености, което доказва за пореден път, че социалното партньорство и диалогът се утвърждават все повече като основно средство за съгласуване на интересите и уреждане на трудовите и осигурителни отношения на работниците във всички предприятия от миннодобивния бранш“ каза инж. Валентин Вълчев.

“ОКТД 2023 е по-добър от предишния. Работещите в добивната индустрия заслужават още по-добри договорености, защото хората са най-ценния ресурс на Република България” заяви инж. Владимир Топалов.

Отрасловият колективен трудов договор  се отнася за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”. Неговото действие е за срок от две години. С него се уреждат въпросите на трудовите и осигурителните отношения – доходи, трудова заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство.